Fem vinster med De Tre Principerna för företag under 2023 och framåt

Fem vinster med De Tre Principerna för företag under 2023 och framåt

Fem vinster med De Tre Principerna för företag under 2023 och framåt

Vilka fördelar kan företag och organisationer förvänta sig som ett resultat av att personalen förstår mer om De Tre Principerna? Svaret på frågan kan givetvis variera beroende på vilken organisation du frågar. I den här artikeln kollar vi närmare på några vanliga effekter som brukar infinna sig som ett resultat av att öka förståelsen för de tre principerna, och vilken nytta de kan ha för företag och organisationer.


Människan är viktigaste pusselbiten i företagens resultat

Först och främst, utgångspunkten i denna artikel är att de allra flesta företag och organisationer i någon mening är intresserade av att generera någon form av resultat. Företag och organisationer har ju allt som oftast ett existensberättigande just därför att de genererar ett resultat eller en lösning på ett problem som deras kunder och intressenter efterfrågar. Ju bättre och mer effektivt de kan generera dessa resultat, ju starkare och mer relevanta är de för sina kunder och intressenter.


Ingen raketforskning så här långt!


I dessa resultatgenererande organisationer och företag arbetar människor. Så klart. Det är de som på olika nivåer ser till att resultat blir möjliga. Utan välfungerande människor så finns heller inte välfungerande företag. Så med detta sagt så är det därför ofrånkomligt att det är just människorna som är den viktigaste pusselbiten för de slutgiltiga resultaten.


Fortfarande ingen raketforskning.


Människor som fungerar optimalt, levererar optimalt.

Företag är beroende av att sina personalen fungerar bra. När människor fungerar mentalt optimalt, så levererar de sitt allra bästa. Det är ett faktum som är svårt att argumentera emot. Det är här som förståelsen för De Tre Principerna har en värdefull roll för resultatgenererande organisationer. Det är genom en god förståelse för vilken roll dessa tre principer spelar för den mentala kvalitén och kapaciteten, som människor enklare och på ett naturligt sätt kan hitta tillbaka till sitt eget bästa mentala utgångsläge. Så att man som människa kan bidra till resultaten utifrån ett optimalt mentalt utgångsläge.#1 Balanserat sinne

Ett sinne som är i balans ger oss bäst förutsättningar att fungera optimalt. På många plan. Människor vars sinne är i balans fungerar optimalt oberoende av de arbetsuppgifter de står inför. Ett sinne i balans är ovärdeligt.


Det mänskliga sinnet har dock egenheten att ibland hamna i obalans. När sinnet är i obalans fungerar människor sämre. På många plan. Och framför allt på arbetet. Vi hamnar lätt i obalans när vi missförstår hur sinnet faktiskt fungerar och hur det påverkar vår uppfattning i stunden. Med sämre möjligheter att prestera som resultat.


Genom en förståelse för De Tre Principerna kan människor enklare avslöja de fenomen och mentala synvillor som sinnet kan generera. Vilket får oss tillbaka i balans som resultat. Vi kan därför tillbringa större del av vår tid med ett sinne i balans, som är ett optimalt mentalt läge för att kunna prestera och utföra sitt arbete på bästa sätt.#2 Resiliens

Resiliens betyder ordagrant, enligt Wikipedia, "förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar". Inom ramen för människans psykologiska funktioner så brukar man ibland definiera resiliens som "förmågan att kunna studsa tillbaka från utmanande upplevelser". Just denna förmåga hos medarbetare och chefer är efterfrågat och är en viktig tillgång för företag. Förändringstakten i företagsvärlden verkar gå allt snabbare och visar ingen tendens att sakta ner. Snabba förändringar är utmanande för många människor. I en värld av snabba förändringar har det därför blivit allt viktigare att människor har en god förmåga att studsa tillbaka och återhämta sig från de utmanande upplevelser som snabba förändringar kan innebära.


Genom en förståelse för De Tre Principerna kan medarbetare enklare se igenom den mentala oreda som vi lätt hamnar i och som kan försätta oss i sämre mentala utgångslägen för att kunna prestera optimalt under förändring.


Som resultat påverkas vi inte i samma utsträckning av förändringar med snabbare återhämtning som resultat.


#3 Minskad stress

Vi drabbas alla av stressande tankar ibland. Ett sinne som är fyllt med stressande tankar fungerar sämre. Det blir svårare fatta kloka beslut och att fungera i gruppen. Det är ju ingen nyhet att det är till allas nackdel att befinna sig allt för länge i ett stressat tillstånd. Många förvärrar dock ett stressat sinne oavsiktligt och oskyldigt i deras försök att komma ur obehagliga upplevelser av stress.


Att kunna behålla ett hälsosamt sinnestillstånd i tider när arbetsbördan är hög är ovärdeligt. Genom att förstå sinnet och dess fundamentala byggstenar (De Tre Principerna) kan vi förstå stressens sanna natur. Det hjälper människor att navigera i dessa ogynnsamma "tankestormar".


Denna artikel föreslår inte att medarbetare skall tilldelas omänskliga mänger arbetsuppgifter från sin arbetsgivare. Artikeln vill peka på att människor i större utsträckning klarar hög arbetsbelastning när de är i mental balans. Oavsett belastning. Och att en förståelse för De Tre Principerna kan stödja medarbetare att finna mental balans även i tider av hög belastning.


#4 Minskad oro

Att oroa sig allt för mycket över framtiden kan hämma människor från att verka utifrån sin mest optimala utgångspunkt. Rädslan för misslyckanden eller konspirationer om att det värsta ska hända i framtiden kan hindra även den bästa från att ta nästa viktiga steg i riktning mot målet.


Människor som inser var dessa orostankar egentligen är och var de kommer från, har större möjlighet att inte bli negativt påverkad av dem. Orostankar kanske fortfarande dyker upp, som de gör för de allra flesta människor, men de förlorar sin kraft och vi kan ta nästa steg utan att lamslås av oroliga tankar.


#5 Ökad kreativitet

Kreativitet är en av de viktigaste förmågorna hos medarbetare för företag och organisationer som förlitar sig på att medarbetare ska utveckla företagets tjänster och produkter. Många gånger handlar det om avancerade problemlösningar som gör att företagets erbjudande konkurrerar med marknaden. Människor är som mest kreativa när deras sinne är balanserat och i harmoni.


De Tre Principerna pekar ut den exakta källan till kreativitet och nya idéer. Kännedom om detta bidrar till större resultat.

När människor inser på vilket sätt deras uppfattningar, känslor och upplevelser har sitt ursprung i De Tre Principerna, eliminerar de naturligt en stor mängd improduktivt tänkande. Utan denna onödiga mentala oreda så är människor fria att på bästa sätt använda sig av de verktyg, befintliga system och ramar som finns tillgängliga för dem. De utnyttjar också till fullo sin kompetens och får tillgång till en större mängd kreativitet, vilket ökar innovation och problemlösning.


Case studies

Insight Principles är ett företag med säte i Storbritannien som har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med De Tre Principerna inom företagsvärlden. De har listat några av de kvantitativa och kvalitativa resultat som deras kunder har observerat som en effekt av att deras personal ökat förståelsen för de tre principerna.


Här kommer ett urval:

 • Stor minskning av antalet fel i arbetet
 • Målen uppnåddes snabbare och med färre personer
 • Minskat antal e-postmeddelanden och möten
 • Lägre omsättning, mindre utbrändhet och stress hos de anställda
 • Snabb lösning av mycket stora, komplexa, långvariga och svårlösta affärsproblem
 • Banbrytande innovationer och lösningar blev vanliga
 • Dramatiska kostnadsminskningar och idéer för att förbättra EBIT
 • Förmåga att förstå komplexa situationer på djupet
 • Betydande ökningar av den personliga produktiviteten
 • Bättre balans mellan det strategiska och det taktiska
 • Ökad mental motståndskraft
 • Ökad mental klarhet
 • Snabb lösning av dysfunktionella eller komplexa gruppdynamiker
 • Förmåga att arbeta i ett tillstånd av "flow" oftare
 • Ökad kapacitet att vara i okända situationer
 • Fördjupade relationer och personliga kopplingar


Läs hela listan här: https://insightprinciples.com/quantitative-and-qualitative-results/


Sammanfattning nyttan av förståelsen för De tre Principerna i företagsvärlden

Företagsledare som förstår De Tre Principerna kan dra nytta av att ett arbetsteam som i större utsträckning befinner sig i ett mer optimalt sinnestillstånd. Utifrån ett optimalt sinnestillstånd kan prestationen för individen och gruppen verka som bäst.


Människor kan snabbare återhämta sig mentalt från utmanande upplevelser. Medarbetare kommer snabbare tillbaka i jobb, stressen sjunker, den kreativa sidan ökas, man ältar inte det förflutna eller oroar sig i onödan för framtida händelser som inte går att påverka.


Är ditt företag intresserad av att introducera förståelsen för de tre principerna?

För företag som är intresserade att dra nytta av förståelsen för de tre principerna i sin verksamhet så finns några svenska aktörer att kontakta. Exempelvis:


Nicklas Karlsson

Dennis Westerberg

Thomas Lydahl

Ola Wallström


Läs även: Vad är De Tre Principerna?


Mer info på www.detreprinciperna.se