Vad är De Tre Principerna?

Vad är De Tre Principerna?

I den här artikeln följer en kortare introduktion till De Tre Principerna. Vi tittar framför allt på vilka de är och hur de brukar definieras.


Vad är De Tre Principerna?

De Tre Principerna är en lika simpel som träffsäker beskrivning av hur upplevelser skapas psykologiskt i människors psyke. De tre principerna utgör de grundläggande processer som ligger bakom och ansvarar för hur vi människor upplever livet i varje stund. De Tre Principerna benämns som:


  • Livskraft
  • Medvetande
  • Tanke


På engelska språket benämns de som Mind, Consciousness, Thought. Begreppen i sig är varken nya eller revolutionerande. Det genialiska är istället vad man menar att dessa tre principer pekar på.De Tre Principerna som begrepp fungerar som vägvisare

Ett sätt att närma sig en förståelse för vad som menas med dessa tre principer är att se De Tre Principerna som vägvisare. De pekar till det som är faktum och de underlättar för människor att själv kunna upptäcka och utforska det inom det mänskliga psyket som är konstant, universellt och fundamentalt för alla människor. De Tre Principerna är inget man behöver tro på eller träna på för att de ska fungera. De kan endast förstås.


Psykologiska naturlagar

De är närmast att likna med de naturlagar som vi redan är bekanta med. Det vill säga det som i naturen är redan existerande fenomen. Vi föds in i dessa. Människor har inte skapat detta.


Människor kan heller inte förstöra eller påverka dess natur. Vi står alla lika inför dessa naturlagar och faktum. De utgör faktum i livet som är beständigt och lika för alla. Som eviga sanningar som vi endast kan förhålla oss till och förstå.


De Tre Principerna skulle kunna liknas med psykologiska naturlagar.Så vad pekar dessa vägvisande Tre Principerna på egentligen?

För att kunna lägga märkte till detta krävs en närmare beskrivning kring vad dessa tre principer egentligen pekar på. Här kommer en närmare definition:


Principen om livskraft (på engelska "Mind")

Livskraft är källan och intelligensen bakom allt liv.


Med principen om livskraft menas den formlösa energi som är ansvarig för skapandet av allt liv. Den livskraft som gör att levande människor är vid liv. Den osynliga livskraft som existerar helt och hållet bortom världen av det som redan är skapat. Det är den eviga stillhet och tystnad som ligger före det skapade livets rörelse och buller.


Livskraften är den grundläggande naturen hos var och en av oss. Det finns ingenting bortom livskraften. Det är källan till allting i universum. Genom tiderna har många ord använts för att försöka peka på denna dimension av livet: det ofödda, det oskapade, det oändliga rummet ur vilket allting uppstår, det gudomliga, kvantfältet, det stora ingentinget, tomheten, det fruktbara tomrummet och en massa andra namn. Använd gärna vilket ord du vill.


Livskraften är den intelligens som vet hur man skapar varje levande system och hur dessa system fungerar. I naturen vägleder det en blomma att öppna sig och vända sig mot solen. Det vet hur man omvandlar solljuset till energi så att blomman kan växa. Den vet hur den leder laxen tillbaka till sina lekområden. Den vägleder fåglar på deras årliga flyttning.


Denna livskraft ger människan gåvan att kunna uppleva livet i varje stund. Det vill säga förutsättningen för att en människa ska kunna ha en upplevelse överhuvudtaget.


Så enkelt beskrivet, för att en människa ska kunna ha en upplevelse av livet, vilken som helst, så behöver principen om livskraft vara med i "ekvationen". Utan denna existerar ingen upplevelse.


Principen om medvetande (på engelska "Consciousness")

Medvetande är det som gör det möjligt för oss alla att vara medvetna om livet.


Bakom ditt tänkande finns ett öppet utrymme av tyst medvetenhet, eller det som kallas principen om medvetande. Principen om medvetande är den mänskliga själens utrymme.


Det latinska ordet för själ är "anima", vilket är roten till ordet animation. Vi kan därför säga att Medvetandet är det som besjälar ditt tänkande och omvandlar det till dina sinnesupplevelser så att du kan vara medveten om det som skapas.


Medvetandets princip är den eviga bakgrunden bakom allt liv. Vi lever alla inom ett oändligt fält av medvetande snarare än att medvetandet bara lever inom individen.


Allt i livet - varje enskild cell som skapas i livet - eftersom den skapas ur detta oändliga medvetandefält, har inbyggt i sig en grad av medvetenhet. Varje cell i universum reagerar på värme, tryck, beröring och gravitationskrafter.


Medvetande är det som gör att varje människa kan vara medveten om livet. Det ger liv åt dina sinnen - ditt seende, hörande, kännande, smakande och berörande. Det är genom dina sinnen som du kan vara medveten om livet.


Principen om tanke (på engelska "Thought")

"Tankeprincipen" är den kraft som ligger bakom livet och som skapar alla mänskliga upplevelser.


Vi lever i en värld av tankar. Det finns ingenting i vår upplevelse, från det ögonblick vi föds till det ögonblick vi dör, som inte väcks till liv av tankens kraft. Den är formlös och oändlig.


Tanken genererar varje ögonblick av mental aktivitet, eller tänkande, som pågår i ditt "huvud" och i alla andras huvuden. Den skapar alla former av din mentala aktivitet, såsom idéer, koncept, övertygelser, intryck, bilder och intuitioner.


"100% av dina känslor kommer ifrån 100% av din tankar i stunden. Utan undantag"


Tankeprincipen är också den kraft som skapar allt du känner och alla dina känslor. Du är en tänkare med fri vilja, så du är fri att bestämma vilka tankar du ska lyssna till och ge liv åt. Du är fri att uppmärksamma en tanke eller inte. Du är fri att agera på en tanke eller inte.


När vi talar om tankeprincipen talar vi inte om den ström av innehåll som flödar genom ditt huvud vid varje given tidpunkt - det är ditt personliga tänkande. Tankeprincipen är mycket större och djupare än så. Det är det som gör det möjligt att skapa allt mentalt liv, allt du tänker, uppfattar och känner. Det finns ingenting före denna princip. Det är den obegränsade kreativa potentialen, eller fältet, från vilket alla upplevelser uppstår.


Sammanfattning av De Tre Principerna

De Tre Principerna är de bakomliggande krafter som möjliggör alla våra psykologiska upplevelser. De är närmast att likna med naturlagar. Det vill säga redan existerande fenomen. Precis som andra naturlagar så är det något vi kan lita på och räkna med eftersom de inte kommer och går utan de är konstanta. De är lika för alla och tillhör de faktum i livet som är evigt och universellt.


En förklaringsmodell som håller i alla sammanhang när vi tittar på den ur perspektivet att vi vill förstå hur det mänskliga sinnet egentligen fungerar.


Utan dessa tre principer existerar ingen mänsklig upplevelse

Ett sätt att förstå De Tre Principerna kan vara att se dem som tre fundamentala byggstenar som möjliggör för en människa att ha upplevelser av livet. På samma sätt skapar de alla tänkbara upplevelser och är obegränsade i kreativitet. Om någon av dessa tre grundläggande byggstenar saknas så upphör förutsättningen för en mänsklig upplevelse att existera.


Livskraften behöver vara på plats

Så för att en upplevelse av livet ska kunna skapas för oss människor i varje given stund, behöver principen "livskraft" vara på plats. En människa där denna livskraft inte längre strömmar finns inte heller förutsättning för att en upplevelse ska kunna existera. Livskraften ger också liv åt medvetandet och tanken.


Medvetandet behöver vara på plats

För att en människa ska kunna ha en upplevelse av livet behöver även principen "medvetande" vara på plats. När en människa inte längre är medveten finns inte heller förutsättningen för att en upplevelse ska existera.


Tanken behöver vara igång

För att du ska kunna uppleva livet behöver så väl principen "tanke" vara igång. Tanken är alltid igång hos människor som är vid liv. Tanken formar den upplevelse vi har i stunden. Utan tanke existerar ingen upplevelse. Det betyder att när helst vi letar i vårt inre, så finns inget annat att finna en just bara en tanke.


Vi kan inget "göra åt" dessa faktum

Precis lika lite som vi har ett val att slå på eller av slå av gravitation, så har vi lika lite val att slå på eller av dessa tre psykologiska krafter. De är en del av den mänskliga naturens faktum och som vi alla är en del av. Oavsett vad vi tycker eller vi tänker om detta.


De tre principerna - Livskraft, medvetande och tanke - är de grundläggande krafter som är ansvariga för skapandet av livet och för alla våra psykologiska upplevelser. De utgör den eviga bakgrunden till livet. Denna dimension av livet är formlös så den förändras inte. Den är evig, den finns alltid där. De är något vi kan förlita oss till eftersom de inte kommer och går. De är konstanta.


Tillsammans är dessa tre komponenter de gyllene trådar av vilka alla mänskliga upplevelser av livet är vävd. Ingen kan existera utan dem. De är de nödvändiga komponenterna genom vilka vi upplever livet. Utan någon av dessa tre principer skulle livet inte existera för någon människa. De är den psykologiska treenigheten för all mänsklig psykologisk funktion.Läs mer om de tre principerna: Vad är INTE De Tre Principerna?


Läs om Sydney Banks som upptäckte de tre principerna


Mer info på www.detreprinciperna.se